Regulamin - Newpoint-finance.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania internetowego serwisu newpoint-finance.pl, rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Newpoint Finance Sp. z o.o. S.K. , warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz sposób składania reklamacji przez użytkowników a także tryb postępowania reklamacyjnego 


 1. Właścicielem internetowego serwisu newpoint-finance.pl jest Newpoint Finance sp. z o.o. sp. kom. z siedzibą w Katowicach 40-158, ul. Jesionowa 22/22, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000762205,  NIP: 6342945830
  REGON: 382068252, adres e-mail: biuro@newpoinf-finance.pl  zwaną dalej: Usługodawcą 


 1. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią regulaminu, który jest udostępniony nieodpłatnie i bez jakichkolwiek ograniczeń na stronie internetowej www.newpoint-finance.pl w zakładce „Regulamin”. Użytkownik ma prawo uzyskać na jego żądanie „Regulaminu” w sposób umożliwiający odtworzenie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego.


 1. Newpoint Finance Sp. z o.o. S.K. świadczy drogą elektroniczną usługi z zakresu pośrednictwa finansowego na rzecz użytkowników serwisu bądź na rzecz wskazanej przez niego osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej (,,beneficjentem finansowania’’).  W ramach pośrednictwa finansowego Newpoint Finance Sp. z o.o. S.K. dobiera odpowiednią strukturę, terminarz finansowania w ramach kwoty wskazanej przez użytkownika. W ramach zakresu działalności Newpoint Finance Sp. z o.o. S.K. usługodawca udostępnia usługobiorcy wszelkie funkcjonalności serwisu stanowiące usługi świadczone drogą elektroniczną.


 1. Rozpoczęcie świadczenia usług drogą elektroniczną jest możliwe poprzez złożenie wniosku w zakładce „złóż wniosek” oraz pod warunkiem wcześniejszego zaakceptowania regulaminu oraz polityki prywatności i jest równoznaczne z  zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Rozpoczęcie świadczenia usług drogą elektroniczną jest możliwe również poprzez skorzystanie z możliwości obliczenia zdolności finansowej w zakładce „kalkulator” oraz pod warunkiem wcześniejszego zaakceptowania regulaminu oraz polityki prywatności i jest również równoznaczne z  zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.  Za równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i zaakceptowanie regulaminu i polityki prywatności uważa się również wysłanie wiadomości e-mailowej na adres: biuro@newpoint-finance.pl lub wiadomości tekstowej na nr tel.  790 790 119


 1. Użytkownik zaznaczając zgodę na treść regulaminu wyraża zgodę na przewidziane w nim warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Newpoint Finance Sp. z o.o. S.K. 


 1. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorca ma obowiązek dostarczać informację i treści zgodnie z przepisami prawa i udzielać informacji prawdziwych. Przekazując informację i treści na rzecz Usługodawcy zawierających tajemnicę handlową wyraża zgodę na to aby informacje te zostały wykorzystane w celu oceny jego zdolności finansowej.


 1. Korzystanie z serwisu jest dozwolone wyłącznie dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz dla innych podmiotów posiadających osobowość prawną. 1. Umowę rozwiązuje się poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. Przyjmuje się, że umowa ulega rozwiązaniu  w dacie realizacji dyspozycji przez usługodawcę.  1. W celu prawidłowego korzystania z serwisu wymagane są: a) wyposażenie terminalu (komputer PC, laptop, smartfon) w system operacyjny (MS Windows, Apple macOS, Linux, Apple iOS, Android) b) połączenie z siecią Internet, c) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych HTML (Microsoft Internet Explorer 1O.O+, Mozilla Firefox 38.O+, Google Chrome 43.O+, Apple Safari 1O+, Microsoft Edge), d) włączona opcja obsługi plików typu Cookies oraz JavaScript, e) prawidłowo skonfigurowane konto poczty elektronicznej Użytkownika, f) aktywny telefon komórkowy z tonowym wybieraniem numerów i obsługą wiadomości tekstowych, g) (zalecane) zainstalowane aktualne oprogramowanie antywirusowe.  1. Korzystając z serwisu usługobiorca powinien przestrzegać zasad bezpiecznego użytkowania internetu oraz używać programów antywirusowych oraz zapór sieciowych (firewall) i na bieżąco je aktualizować.  1. Usługobiorca korzystając z serwisu dobrowolnie udziela Newpoint Finance Sp. z o.o. S.K. zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach handlowych i marketingowych oraz na otrzymywanie komunikacji marketingowej drogą połączeń głosowych i drogą elektroniczną.  1. Po złożeniu wniosku przez usługobiorcę Newpoint Finance SP. z o.o. S.K. proces pośrednictwa finansowego kontynuowany jest w serwisie lub u wybranej przez Newpoint Finance Sp. z o.o. S.K. instytucji finansowej (kredytodawca, pożyczkodawca lub inny podmiot współpracujący oferujący za pośrednictwem Newpoint Finance Sp. z o.o. S.K. produkty finansowe) na zasadach przez nią określonych.


 1. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorca ma obowiązek dostarczać informację i treści zgodnie z przepisami prawa i udzielać informacji prawdziwych. Przekazując informację i treści na rzecz Usługodawcy zawierających tajemnicę handlową wyraża zgodę na to aby informacje te zostały wykorzystane w celu oceny jego zdolności finansowej.


 1. Usługobiorca zobowiązany jest korzystać z serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, właściwymi przepisami obowiązującego prawa oraz powszechnie i ogólnie przyjętymi zasadami korzystania z internetu 


 1. Usługobiorca zobowiązany jest do każdorazowego podania prawdziwych danych oraz  zabezpieczenia tych danych przed dostępem osób trzecich, 1. Newpoint Finance Sp. z o.o. S.K. chroni dane osobowe usługobiorców przed dostępem osób nieuprawnionych poprzez wdrożenie i utrzymywanie środków technicznych i organizacyjnych wymaganych przez przepisy prawa o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO). 

Administratorem danych osobowych podanych przez usługobiorców podczas korzystania z serwisu jest Newpoint Finance sp. z o.o. sp. kom. z siedzibą w Katowicach 40-158, ul. Jesionowa 22/22, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000762205,  NIP: 6342945830
REGON: 382068252, adres e-mail: biuro@newpoinf-finance.pl  oraz podmioty rynku finansowego – na podstawie odrębnych upoważnień i warunków przedstawionych usługobiorcom do akceptacji przy składaniu wniosków o finansowanie. 


Dane kontaktowe do IOD Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@fines.pl, tel: +48 58 345 85 75.  1. Dane osobowe usługobiorców przetwarzane są w celu: świadczenia usług wskazanych w regulaminie , w celu marketingu bezpośredniego obejmującego przedstawienia informacji i ofert produktów Newpoint Finance Sp. z o.o. S.K. oraz innych podmiotów rynku finansowego, w celu poprawy jakości świadczonych usług, w tym poprzez dopasowywanie oferty do oczekiwań usługobiorców, oraz zapewnienia bezpieczeństwa serwisu, w celu rozpatrywania wniosków i reklamacji oraz ewentualnie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,  w pozostałych celach określonych w Polityce prywatności w odniesieniu do stosowania plików cookies, prowadzenia statystyk oraz zarządzania stroną internetową. 


Podanie danych osobowych przez usługobiorcę jest dobrowolne z tym, że odmowa udzielenia oznaczać będzie brak możliwości dostępu do funkcji serwisu, w tym związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

Usługodawca w momencie składania wniosku może dobrowolnie udzielić Newpoint Finance Sp. z o.o. S.K. zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych (obejmujących profilowanie), a także na przesyłanie informacji o charakterze handlowym i marketingowym oraz ofert produktów i usług Newpoint Finance Sp. z o.o. S.K. drogą elektroniczną (poczta e-mail, SMS, MMS, media społecznościowe) i/lub przekazywania ich drogą połączeń głosowych, w tym z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących. Zgoda jest udzielana dobrowolnie i może być wycofana w każdym czasie poprzez kontakt z Newpoint Finance Sp. z o.o. S.K.   1. Newpoint Finance Sp. z o.o. S.K.  przechowuje dane Użytkownika przez okres: obowiązywania Umowy lub  rozpatrywania Reklamacji lub  aktualności udzielonej administratorowi zgody do czasu jej cofnięcia lub  trwania obowiązku przechowywania dokumentacji zgodnie z obowiązkiem prawnym. Okres przetwarzania danych osobowych przez usługodawcę może zostać przedłużony, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Administrator przekazuje dane usługobiorcy następującym kategoriom odbiorców spełniających warunki ochrony danych osobowych określone obowiązującymi przepisami prawa: podwykonawcom (m.in. dostawcy usług IT, podmioty zapewniające hosting serwerów, podmioty wspierające działanie strony internetowej Serwisu, podmioty zapewniające obsługę prawną, obsługę księgową, banki, operatorzy płatności, agencje marketingowe).  Newpoint Finance Sp. z o.o. S.K.  nie przekazuje danych osobowych poza obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 


 1. Usługobiorcy przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych: prawo do bycia informowanym, prawo do dostępu do danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usuwania danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu danych, prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania swoich danych osobowych w  strukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. W celu wykonania swoich praw Użytkownik może kontaktować się z administratorem 1. Wszelkie prawa autorskie do serwisu, jak i do jego elementów oraz baz danych, przysługują usługodawcy.  Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie jest zabronione.  1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i szkody wynikłe z:  działania lub zaniechania ze strony usługobiorcy, w tym korzystania ze sprzętu niespełniającego wymogów technicznych określonych w regulaminie, naruszenia regulaminu, przepisów obowiązującego prawa, dobrych praktyk przy korzystaniu z serwisu lub internetu, wykorzystywania serwisu do działań naruszających prawo, prowadzenia działań, których celem jest zakłócenie działania serwisu, w tym nieuprawnione wykorzystanie danych i informacji w nim zawartych, awarii sprzętu lub oprogramowania usługobiorcy, przekazania  błędnych lub fałszywych danych  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego braku dostępności serwisu z przyczyn od niego niezależnych, w tym działania siły wyższej – działań wojennych, ataku terrorystycznego, pożaru, powodzi, itp., w wyniku ataku hakerskiego, działania wirusów komputerowych lub awarii sprzętu lub oprogramowania, z przyczyn leżących po stronie dostawców usług wykorzystywanych do zapewnienia działania serwisu, w tym dostawców internetu, usług telekomunikacyjnych, usług hostingowych, poczty elektronicznej, rejestracji i utrzymywania domen, w wyniku błędów i/lub awarii oprogramowania systemowego i użytkowego wykorzystywanego do działania Serwisu.  W przypadku wystąpienia powyższych zagrożeń i nieprawidłowości  Newpoint Finance sp. z o.o. sp. kom zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do serwisu. Za skutki zdarzeń wynikłych z przerwy technicznej lub czasowego ograniczenia funkcji serwisu, nie ponosi  odpowiedzialności. 


Newpoint Finance sp. z o.o. sp. kom nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania instytucji finansowej, o której mowa w pkt.13. 1. Usługodawca może zgłaszać skargi na sposób, w jaki realizowane są przez Newpoint Finance sp. z o.o. sp. kom usługi w następujący sposób: e-mail: biuro@newpoint-finance.pllub pocztą na adres: ul. Jesionowa 22/22, Katowice  40-158. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 1 miesiąc chyba, że ze względu na charakter sprawy lub rodzaj zgłoszenia wymagany będzie dłuższy termin. Wówczas usługodawca poinformuje o przedłużeniu terminu usługobiorcę o okolicznościach powodujących przedłużenie terminu oraz prawdopodobnego terminu rozpatrzenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji usługobiorca zostanie poinformowany drogą e-mailową. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona usługobiorca ma prawo do złożenia skargi do Rzecznika Finansowego lub Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów


W sprawach związanych z realizacją usług usługobiorca może kontaktować się z Newpoint Finance sp. z o.o. sp. kom w następujący sposób: e-mail: biuro@newpoint-finance.pllub pocztą na adres: ul. Jesionowa 22/22, Katowice  40-158 a także telefonicznie pod nr tel.  790 790 119


Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdym czasie a zmiana będzie obowiązywać od daty jej publikacji w serwisie. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o kredycie konsumenckim, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy prawo telekomunikacyjne. 


Niniejsza treść Regulaminu obowiązuje od dnia 25 kwietnia 2024 r.